English | Pусский | Türkmençe

Türkmenistanyň kanunçylyk maglumat toplumy

Jogapkärçiligi çäklendirmek barada beýannama

Şu maglumat toplumyndaky maglumatlar degişli bolan Turkmenistanyň döwlet edaralary tarapyndan tassyklanan we çap edilen, we resmi serişdelerde el ýeterlidir.

Aşgabatdaky ÝHHG-nyň Merkezi maglumatlaryň düzümi barada hiç hili jogapkärçiligi kabul edenak. Hemme maglumatyň takyk görkezilmegine garamazdan maglumatyň ýoklygyna, ýalňyşlyk we galdyrylan zatlaryň ýokdygyna güwa yokdyr. Mundan başgada girizlen sonky uýtgetmeler we goşmaçalar kanunçylygyň işlerine täsir edip biler. Goýberilen ýalňyşlyklar we galdyrylan zatlar barada habar berilse Aşgabatdaky ÝHHG-nyň Merkezi minnetdar bolar.

Maglumat toplumyndaky ýerleşdirilen kanun delilnamalary elmydama asyl nusga diliň resmi terjimesi däldir. Hemme resme terjimelerde terjimäniň resmiligi barada belligi bardyr. Eger şeýle belligiň bolmadyk ýagdaýynda terjimaniň resmi däl statusy bardyr.


«back